Stadin Soutuklubin kevätkokous

26.1.2021 klo 17:00

Tervetuloa kevätkokoukseen! Käsitellään sääntömääräiset asiat (2020 tilinpäätös ja toimintakertomus) ja keskustellaan kevään ja kesän toiminnasta. Kokous järjestetään lähi- ja etäkokouksena.

 

Soita ovisummeria Hämeentien puolella, jos olet tulossa paikalle. Riitta puh. 0404828941.

Teams-linkki kokoukseen, jos haluat osallistua etänä
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE1ZWM2NjItZTY0MS00ODg2LWE2Y2YtMTU4ZjM0ZTU3MDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%229446caa7-14b8-4dd6-a30a-0212a2d2ceef%22%7d